rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

 UE-loga

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie:  6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 lipca 2016 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 1 149 077,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 794 077,59 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Dębickiego oraz wzrost kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę jakości kształcenia zawodowego w powiecie możliwą dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu.

Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje doposażenie 13 pracowni w 4 obiektach infrastruktury kształcenia zawodowego, tj. :

 1. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy - 1 pracownia: elektryczna i elektroniczna
 2. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy - 2 pracownie (pracownia grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu)
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego – 2 pracownie (pracownia systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa)
 4. Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - 8 pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty - spawalnia).

Łącznie w ramach zadania planowanych  do zakupu jest 168 sztuk/zestawów wyposażenia.

 

____________________________________________________________________________________

 

UE-loga

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.03-18-0067/16.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 8 sierpnia 2016 r.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 549 685,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 379 863,60 zł - poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Dębickim poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych na terenie powiatu.
Projekt służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu dębickiego oraz zapewnieniu mieszkańcom równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji.
Działania projektowe przyczynią się ponadto do poszerzenia wiedzy oraz wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, jak i pozwolą uczniom na rozwijanie kompetencji informatycznych.
Z kolei doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych umożliwi stworzenie w szkołach objętych zadaniem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu dębickiego.
Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

Przedmiotem projektu jest doposażenie 12 pracowni (w tym 5 sal komputerowych) znajdujących się w 3 obiektach infrastruktury edukacyjnej kształcenia ogólnego, tj. :

 1. III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy - 8 pracowni (geograficzna, biologiczna, komputerowa, fizyczno-astronomiczna, 2 pracownie matematyczne oraz 2 pozostałe pracownie szkolne);
 2. I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – 2 pracownie informatyczne;
 3. Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 7 w Dębicy oraz Gimnazjum Specjalnym Nr 6 w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy - 2 pracownie komputerowe.


Łącznie w ramach zadania zakupionych zostanie 141 sztuk/zestawów wyposażenia.

 

____________________________________________________________________________________

 

UE-loga

W dniu 27 września 2016 r. Powiat Dębicki podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Dębicywspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu ogółem: 694 941,30 zł

Wartość dofinansowania: 451 088,98 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

W ramach inwestycji podejmowane będą działania w obszarze e-administracji polegające na wytworzeniu nowych e-usług publicznych na co najmniej trzecim poziomie. Dzięki realizacji projektu wprowadzonych zostanie 18 e-usług świadczonych dla ludności przez Starostwo Powiatowe w Dębicy obejmujących procesy związane z: poradami on-line, wydawaniem dokumentów, administrowaniem oświatą, użytkowaniem nieruchomości, zmianą tytułu własności majątku Skarbu Państwa, rejestracją zwierząt oraz rejestracją sprzętu pływającego.

Zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmuje następujące prace: wdrożenie systemu e-usług, zakup sprzętu informatycznego oraz rozwijanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy elektronicznej dla świadczenia e-usług dla mieszkańców powiatu dębickiego poprzez:

1) zakup i wdrożenie systemu 18 e-usług publicznych,

2) zakup, instalacja i konfiguracja sprzętowej infrastruktury informatycznej koniecznej do uruchomienia systemu oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych i gwarantujących osiągnięcie celów projektu i trwałość zaplanowanych w nim rozwiązań,

3) wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających uruchomienie systemu.

 

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju Powiatu Dębickiego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt służyć będzie podniesieniu jakości i rozszerzeniu zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz rozwojowi e-usług na terenie Powiatu Dębickiego.

Cele szczegółowe przedmiotowej inwestycji to:

- zapewnienie mieszkańcom powiatu powszechnego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną,

- stworzenie systemu e-usług dostępnego dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym,

- a także zakup odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju narzędzi teleinformatycznych.

Głównym celem niniejszego projektu będzie poprawa warunków funkcjonowania instytucji państwowych i poprawa komunikacji administracji, przedsiębiorców i obywateli. Uruchomione zostaną ponadto funkcjonalne e-usługi w obszarze e-administracji, a także zwiększony zostanie poziom dojrzałości do trzeciego i czwartego stopnia.

Wyposażenie pracowników Starostwa w nowoczesny system wraz z zapleczem techniczny pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanych zadań, ułatwi dostęp do nowoczesnych technologii, poprawi jakość wykonywanych obowiązków.

Celem projektu jest również skrócenie czasu obsługi podmiotów w zakresie podstawowych obowiązków Starostwa. Poprzez możliwość korzystania z e-usług zwiększony zostanie ogólny poziom i efektywność działań Starostwa.

Celami szczegółowymi będą:

 • Uruchomienie nowych, bardziej funkcjonalnych e-usług w obszarze e-administracji;
 • Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych za pomocą e-usług, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na dokonanie czynności urzędowych;
 • Ułatwienie dostępu do spraw urzędowych będących w kompetencji Powiatu dla osób niepełnosprawnych;
 • Poprawa warunków funkcjonowania instytucji państwowych;
 • Uruchomienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3, w ilości 9 usług;
 • Uruchomienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 4, w ilości 9 usług.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników:

a) produktu:

1. Liczba usług publicznych udostępniona on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: 9 szt.

2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 9 szt.

3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.

4.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

b) rezultatu

1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 1500 szt.

 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2016 r.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

UE-loga

 Powiat Dębicki w dniu 24 listopada 2016 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu: 1 290 963,62zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

Celem realizacji projektu jest głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.

 

Działania projektowe służą poprawie efektywności energetycznej poprzez zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku oraz dostosowanie konstrukcji do projektowanych zmian w zakresie instalacji wewnętrznych. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu i wzrostu komfortu użytkowania. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych modernizowanego budynku.

 

CZYTAJ INFORMACJĘ

 • 24 Wrz
  Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze na obiektach sportowych MULKS w Pustyni, godz. 12:00. All Day

 • 24 Wrz
  Festiwal Sportu Dębica 2017 w Domu Sportu przy ul. Sportowej 26, godz. 13:00. All Day

 • 28 Wrz
  II Bieg na Orientację dla młodzieży szkolnej z okazji Dnia Patrona II LO w Dębicy na terenie lasu Wolica III, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie