rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

KONTAKT

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   Maciej Kozik - Dyrektor
146803163     
pokój 210    
ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami
       
   Marian Ceglarz 146803120 pokój 231 rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
       
   Jadwiga Kulas 146803164 pokój 211 ochrona przyrody, zezwolenia na usunięcie drzew
       
   Włodzimierz Prus 146803144 pokój 232 geolog powiatowy - pozwolenia wodnoprawne
       
   Joanna Przeworska – Erazmus      146803144 pokój 232 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
       
   Ewa Laskowska 146803164 pokój 211 gospodarka wodna, pozwolenia wodnoprawne

 

 

 

wrl1  

Zgodnie z przepisami prawa Starosta Dębicki jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Starosta Dębicki prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Kliknij obok aby zobaczyć wykaz

 

 

ZADANIA:

 • ustalanie linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne oraz śródlądowe drogi wodne,
 • wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na budownictwo wodne i szczególne korzystanie z wód,
 • nadzór nad spółkami wodnymi,
 • opracowywanie aktów prawnych dotyczących powszechnego korzystania z wód i nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie  spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • stosowanie nakazów służących ochronie wałów przeciwpowodziowych,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i nakładanie obowiązku sporządzania przeglądów ekologicznych dla inwestycji emitujących zanieczyszczenia,
 • wydawanie decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz nakładanie obowiązku prowadzenia badania poziomu stężeń tych substancji,
 • dokonywanie oceny warunków akustycznych na podstawie pomiarów poziomu hałasu i wydawanie decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu,
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów,
 • współdziałanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • realizacja przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w zakresie kompetencji Starosty,
 • współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony wód,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • zlecanie sporządzania planów urządzania 1asów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • nadzór nad realizacją zadań gospodarczych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • nadzór nad gospodarką łowiecką,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody oraz zezwalanie na tworzenie ogrodów zoologicznych i parków krajobrazowych,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony upraw przed szkodnikami i chorobami oraz doborem i ochroną upraw nasiennych,
 • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin na  powierzchni nie przekraczającej 2,00 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,
 • podejmowanie działań jako organu pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej,
 • przygotowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla inwestycji innych niż przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami i innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których te ruchy występują i prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 • wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie lasu takiego charakteru w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zatwierdzenie, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • ustanowienie, w drodze decyzji, trwałego zarządu na nieruchomości przeznaczonej na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe, które stają się nieodpłatne, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na  rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • wydawanie zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń posiadaczom żywych zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji zatwierdzającej scalanie, wymianę lub podział gruntów,
 • przyjmowanie informacji o eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych, dla instalacji będących w kompetencji Starosty,
 • wydawanie decyzji o przejściu w trwały zarząd gruntów pod wodami,
 • wydawanie decyzji o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zajętych przez wody płynące.

 

Zobacz także:

 
 
 
 

 

 

 

 • 20 Lis
  Rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu Plastycznego "Moje spotkania z przyrodą" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, sala sesyjna - IV piętro, godz. 10:00. All Day

 • 20 Lis
  Rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Przyroda Powiatu Dębickiego" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, sala sesyjna - IV piętro, godz. 10:00. All Day

 • 02 Gru
  XVIII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Powiatu Dębickiego na hali sportowej ZS nr 2 w Dębicy, ul. Lisa 2, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie