rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

Podstawa prawna: art. 71 b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia (…)”

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Na terenie powiatu dębickiego funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, w skład którego wchodzi:

 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Dębicy,
 • Gimnazjum Nr 6 w Dębicy,
 • Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicy.


Kwalifikacji do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dokonują w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zespoły orzekające. W wyniku stosownych badań specjalistycznych wydają orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, określają każdemu dziecku z niepełnosprawnością odpowiednią formę kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

Wybór odpowiedniej formy kształcenia i wychowania należy do rodziców lub opiekunów dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.


Aby skierować dziecko do szkoły specjalnej znajdującej się na terenie innego powiatu należy:

 • W Wydziale Edukacji tut. Starostwa złożyć pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (wzór do pobrania),
 • dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Dębickiego (stan na dzień 19 września 2017 r.) - ZOBACZ WYKAZ

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Podstawa prawna: art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) „Osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.”

Dokumenty niezbędne w procedurze zakładania szkoły/placówki niepublicznej:

 1. wniosek o wpis szkoły/placówki do ewidencji – wzór do pobrania,
 2. Statut szkoły (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty),
 3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole (poziom wykształcenia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot),
 4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem (posiadaniu tytułu prawnego do lokalu), informacja o warunkach lokalowych zapewniających spełnienie wymogów zawartych w art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty,
 5. Dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości,
  dla osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru sądowego.
 6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy

o systemie oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zaświadczenie - zgodnie z obowiązującym prawem - powinno zawierać:
a) nazwę organu, który dokonał wpisu,
b) datę i numer wpisu do ewidencji,
c) nazwa i typ szkoły lub placówki,
d) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,
e) adres szkoły lub placówki.

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych – na podstawie art. 82 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty – dokumentów, Wydział Edukacji wzywa do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków w dokumentacji lub nieusunięcia w statucie zapisów sprzecznych z obowiązującym prawem Wydział Edukacji przygotowuje projekt decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.

Dokumenty dotyczące udzielania i rozliczania dotacji:
Uchwała Nr XLII.270.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ oraz inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ - ZOBACZ UCHWAŁĘ PDF - ZOBACZ UCHAWŁĘ DOC

 • 25 Lut
  Puchar Polski Seniorów i Seniorek, Juniorów i Juniorek w Sumo na Hali Sportowej MOSiR w Dębicy, ul. Sportowa 26, godz. 10:30. All Day

 • 17 Mar
  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów na hali sportowej ZS nr 2 w Dębicy, godz. 9:00. All Day

 • 17 Kwi
  V Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie