rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU DĘBICKIEGO


Nabór elektroniczny na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.
Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania.
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj


https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat


dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.


Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.


Ważne!!!  Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.


Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga : Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.


Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.
Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.


Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek to został złożony.


Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzone przez szkołę.


Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste gimnazja uczniów.
Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru (będzie dostępny w każdym gimnazjum).

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej, każde gimnazjum może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.
Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I JEST OBOWIĄZKOWE.

 

UCZNIOWIE SPOZA POWIATU DĘBICKIEGO


Uczniowie spoza  powiatu dębickiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w naszym Powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali i tam zostaną zarejestrowani do systemu, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

Następnie Kandydat w dniach 22-26.06.2018 r. dostarcza do szkoły pierwszego wyboru celem weryfikacji przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną  kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

W tym roku uczniowie spoza powiatu dębickiego  odwiedzą szkoły ponadgimnazjalne tylko 3 razy, pierwszy raz gdy będą składać wnioski do szkół ponadgimnazjalnych,  drugi raz  dostarczając dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectwa i zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego), trzeci raz potwierdzając  wolę  nauki  w szkole do której został przyjęty.

PODSUMOWANIE

Składanie wniosków  do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczyna się 7 maja 2018 r.

 

WAŻNE !!!


WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

 1. Można kandydować do trzech szkół
 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 

Terminy rekrutacji 2018-2019

 

03 01ZOBACZ FILM z realizacji projektu: Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej drogą do kariery zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37123 w ramach Projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL przez Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osielu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

02 16W piątek 6 marca 2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Soliści i zespoły - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, wykonywali  w języku obcym utwory, których motywem przewodnim w tym roku szkolnym była kobieta. Uczniowie prezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych, jak również gry na instrumentach muzycznych. W konkursie udział wzięło 17 wykonawców z następujących szkół:

• Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej,    
• Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach,    
• Zespołu Szkół w Dobrkowie,    
• Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku,
• Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach ,
• Publicznego Gimnazjum w Brzyskach,         
• Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie,    
• Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
• II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego,
• Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu,
• Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku,
• Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy.

wspanialiStarostwo Powiatowe w Dębicy, Wydział Edukacji już po raz piętnasty organizuje Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

 

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje młodych ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka, ludzi zawsze gotowych wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. W konkursie prezentujemy młodych społeczników, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok czyjegoś smutku, niedomagania, trudności. Przedstawiamy ich sylwetki oraz podejmowane przez nich działania, tak aby mogli stać się dla innych przykładem bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi. W ten sposób staramy się upowszechniać godne naśladowania wzory zachowań, zwracając tym samym uwagę na potrzebę promocji dobra w życiu społecznym.

024 0116 grudnia b.r. odbyło się uroczyste podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego „O bocianie pióro”. Konkurs adresowny do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, od czterech lat organizuje Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie.

 

Podsumowanie rozpoczęło się warsztatami poetyckimi, które poprowadziła pomysłodawczyni konkursu - Elżbieta Kurowska. W warsztatach wzięła udział ponad połowa, spośród 40 uczestników, konkursu. Po zajęciach warsztatowych w auli liceum zebrali się uczestnicy, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście, w tym sponsorzy konkursu. Młodzież liceum przedstawiła krótką inscenizację teatralną opartą na utworach poetyckich nagrodzonych w roku ubiegłym.

023 1317 grudnia 2014 r. w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie XX edycji Międzyszkolnego Konkursu „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”, w którym udział wzięło 101 uczestników – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych powiatu dębickiego i ropczycko – sędziszowskiego.

 

Cel konkursu to kształtowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości używek oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia; a także rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy w jednej z trzech kategorii - praca plastyczna, praca literacka lub praca multimedialna. Na konkurs nadesłano 28 prac literackich, 44 plastyczne i 29 multimedialnych z 20 placówek oświatowych; 14 gimnazjów oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych.

021 0110 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy już po raz jedenasty obyła się Rejonowa Olimpiada o uzależnieniach i ich konsekwencjach, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego: I LO w Dębicy, II LO w Dębicy, ZS Nr 2 w Dębicy, ZSZ Nr 1 w Dębicy, ZS Nr 4 w Dębicy, ZS w Brzostku, ZSE w Dębicy  oraz uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Dębicy – laureaci szkolnych eliminacji.

 

Zadaniem uczestników olimpiady było rozwiązanie testu zawierającego 25 pytań. Doskonała znajomość tematu sprawiła że finaliści olimpiady uzyskali taką samą liczbę punktów i w związku z tym konieczne było przeprowadzenie II tury, która wyłoniła zwycięzców.

020 01W środę 19 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka, pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego Władysława Bielawy odbyły się V Podkarpackie Spotkania Edukacyjne zorganizowane dzięki współpracy z Firmą Produkcyjno – Usługową TETRIX z Krosna.

 

Impreza ta w której w roli wystawców udział biorą polskie wyższe uczelnie skierowana jest dla młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Przyszłym potencjalnym studentom - uniwersytety szkoły wyższe prezentują bogate oferty edukacyjne.

019 02Blisko 99 tys. euro – tyle wynosił budżet projektu pn. „Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno – hotelarskiej drogą kariery zawodowej w Polsce i Unii Europejskiej”, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu oraz hiszpańskiego partnera - Andaluzyjską Firmę Edukacyjną euroMind.

 

Dzięki projektowi 38 uczniów miało możliwość uczestniczenia w ciekawych przedsięwzięciach: przygotowaniach kulturowo – pedagogicznych oraz kursach językowych, organizowanych w ramach trzytygodniowych staży w pięknej, renesansowej miejscowości Ubeda w Andaluzji. Ponadto młodzież odbywała tematyczne wycieczki, powiązane między innymi ze zwiedzaniem restauracji hiszpańskiej w Krakowie jak również, z interesującym wykładem w Instytucie Iberystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

018 0119 listopada br. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20, odbędą się Targi Edukacyjne organizowane przez Firmę TETRIX w ramach Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Dębickiego.

 

Oferta, którą zaprezentują podczas tragów szkoły wyższe, pomaturalne i instytucje szkoleniowe skierowana jest przede wszystkim do młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, ale także do mieszkańców powiatu zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem, czy też aktualizacją posiadanych już kwalifikacji.

 • 20 Lut
  V Sesja Rady Powiatu Dębickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, sala sesyjna - IV piętro, godz. 13:00. All Day

 • 27 Lut
  Spotkanie edukacyjno - informacyjne dla organizacji pozarządowych w Dworku Dębickim przy ul. Kościuszki 36, godz. 14:00. All Day

 • 01 Mar
  V Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich w sali obrad Rady Powiatu Dębickiego, ul. Parkowa 28 w Dębicy, godz. 11:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie