rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

rada ngoStarosta Powiatu Dębickiego ogłasza zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dębickiego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zebranie wyborcze odbędzie się 18 lipca 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Dębicy.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

rada ngoLISTA KANDYDATÓW na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

 

 

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zorganizowanie cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych" wg. poniższych tematów:
1.Wspieranie więzi rodzinnych – rodzina zastępcza a rodzina biologiczna. Znaczenie dla dziecka kontaktu z rodzicami biologicznymi.
2.Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspakajania.
3.Uzależnienia różnego typu – problem nie tylko dorosłych.
4.Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie.
5.Dziecko niepełnosprawne, jak sobie z tym radzić
a także szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej pn. "Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej”, informujemy, że w dniu 20 czerwca 2016 r. upłynął termin składania ofert. W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadań,  podjęto decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

 

ZOBACZ UCHWAŁĘ ZARZĄDU POWIATU O UNIEWAŻNIENIU

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2016 ogłoszonego 29 czerwca 2016 roku.

 

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2016 r.

 

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

logoZarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 222/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII.76.2015 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na rok 2016.

 

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3) działań na rzecz loklanej przedsiębiorczości

 


ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2016 r.

 

 

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

OGŁOSZENIE Starosty Dębickiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenia kandydata do Rady mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, fundacje oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Dębickiego.

 

Termin zgłaszania kandydata upływa 15 sierpnia 2016 r.

 

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

rada ngoStarosta Powiatu Dębickiego informuje, iż termin naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego został przedłużony o 14 dni, zgodnie z zapisami ogłoszenia z dnia 23 maja 2016 roku, w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń kandydatów, spełniających wymogi formalne.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 lipiec 2016 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE


ZOBACZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


ZOBACZ UCHWAŁĘ RADY POWIATU

rada ngoNa podstawie Uchwały Nr XVII.120.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosta Powiatu Dębickiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 


ZOBACZ OGŁOSZENIE O NABORZE


ZOBACZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


ZOBACZ UCHWAŁĘ RADY POWIATU

ZOBACZ PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

uwierz miniStowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy rozpoczyna realizację projektu „Wolontarystyczny zawrót głowy”. Jego uczestnicy wezmą udział m.in. w warsztatach edukacyjno-motywacyjnych dotyczących praw i obowiązków wolontariuszy. Przedsięwzięcie wpisuje się w charakter działań Powiatu Dębickiego, który od lat wspiera i promuje ideę wolontariatu poprzez dotacje finansowe, organizację szkoleń oraz nagradzanie młodych wolontariuszy.

     

- „Wolontarystyczny zawrót głowy”, to szansa zdobycia nowych doświadczeń w otoczeniu pasjonatów bezinteresownie działających dla dobra innych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny - informuje Marta Czekaj, Prezes Stowarzyszenia „Uwierz w siebie”, które na realizację projektu zdobyło blisko 40 tys. zł z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie