Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Informacja o monitoringu wizyjnym w Starostwie Powiatowym w Dębicy

Kamera monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Dębicy ul. Parkowa 28, 39 – 200 Dębica, kontakt e-mail: info@powiatdebicki.pl, zwane dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Panią Agnieszkę Gazda, kontakt z inspektorem e-mail: iod@powiatdebicki.pl.
3. Monitoring wizyjny w Starostwie Powiatowym i wokół budynku stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, palarni oraz obiektów socjalnych.
4. Podstawa prawna monitoringu wizyjnego: art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit. d, lit. e RODO, tj.  jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
5. Odbiorcą danych z monitoringu jest firma ochroniarska, z którą Starostwo Powiatowe w Dębicy zawarło umowę w zakresie ochrony.
6. Dane z monitoringu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie ww. okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dane z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.