Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Nowy skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego – wybrano prezydium

Nowy skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego – wybrano prezydium

InformacjeOrganizacje Pozarządowe

W środę 21 września 2022 r. nowo wybrani członkowie kolejnej kadencji Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w drodze jawnego głosowania zdecydowali o składzie zarządu rady.

Przewodniczącym została ponownie Elżbieta Drąg reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Straszęcinie. Na jej zastępcę wybrano Karolinę Marć zgłoszoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nagawczynie, natomiast funkcję sekretarza rady pełnić będzie Tomasz Niemiec ze Stowarzyszenia Głobikowa.

- Cieszę się, że członkowie rady obdarzyli mnie zaufaniem, jednogłośnie wybierając na funkcję przewodniczącej, którą pełniłam już w ubiegłym roku. Postaram się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki – mówiła przewodnicząca Elżbieta Drąg. – Mam nadzieję na dobrą i efektywną współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami powiatu dębickiego, a także samorządem. W końcu mamy wspólny cel – rozwój powiatu dębickiego.  

[Pełen skład nowej kadencji PRDPP powołanej w 2022 r.]

Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy stanowią połowę składu rady tj. 6 osób, do organu wchodzi również trzech przedstawicieli Rady Powiatu Dębickiego oraz trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu, tworząc w sumie 12-osobowy skład.

PRDPP działa od 2016 r. i stanowi grono doradcze Starosty, Zarządu i Rady Powiatu Dębickiego. Organ powinien obradować co najmniej raz w roku, posiedzenia są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady Pożytku. Praca jej członków ma charakter społeczny i jest bezpłatna.  Standardowa kadencja rady trwa 3 lata. Pierwsze posiedzenie zwołuje starosta, natomiast każde kolejne przewodniczący rady pożytku z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu rady pożytku.

Członkowie Rady PożytkuCzłonkowie Rady PożytkuCzłonkowie Rady PożytkuCzłonkowie Rady PożytkuCzłonkowie Rady Pożytku