Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Numery kont bankowych

Płacenie przez internet

Rachunki Powiatu Dębickiego prowadzone przez PKO Bank Polski:

1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np. wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 84 1020 4391 0000 6702 0198 9508

2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa): 19 1020 4391 0000 6802 0198 1414

3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu: 74 1020 4391 0000 6002 0198 1398

4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi (np. wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy): 13 1020 4391 0000 6102 0199 0886

5. Wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdów: 87 1020 4391 0000 6702 0246 5821

 

 

OPŁATA SKARBOWA - opłatę skarbową prosimy dokonywać na wskazane niżej konto:

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
Nr konta:
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419