Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Biuro Audytu Wewnętrznego

Tablet i dokumenty

Agata Dąbrowska - Audytor Wewnętrzny

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
IV piętro, pok. 406A
Telefon: 14 639 59 92

 

Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  • dokonanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych,
  • dokonywanie analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym oraz opracowanie programu zadania zapewniającego,
  • przygotowanie na podstawie analizy ryzyka planu audytu wewnętrznego na następny rok,
  • realizacja zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
  • prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego,
  • prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem zadań audytowych,
  • współpraca z innymi służbami kontrolnymi.