Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Biuro Kadrowo-Płacowe

Portfel

Kierownik: Katarzyna Soprych

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 88

 

Zadania:

 • prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej pracowników Starostwa,
 • prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących: naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, nagród,  nagród jubileuszowych i kar,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu dot. wydatków realizowanych przez biuro,
 • realizacja planu finansowego w zakresie spraw prowadzonych przez biuro, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych związanych z zatrudnieniem,
 • realizowanie wydatków osobowych pracowników starostwa, prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w starostwie,
 • prowadzenie działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: organizowanie pomocy rzeczowo-finansowej dla pracowników, działalności kulturalno-rekreacyjnej dla pracowników, przygotowywanie dokumentów dotyczących udzielania pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego dla pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach związanych ze stażami i pracami interwencyjnymi organizowanymi w Starostwie,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich i zawodowych dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych w urzędzie,
 • dokonywanie zgłoszeń do ZUS  umów zleceń i umów o dzieło,
 • współpraca z ZUS w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej w zakresie określonym przez Sekretarza Powiatu,
 • informowanie IOD o zastępstwach i zmianach na stanowiskach urzędniczych oraz o osobach nowo zatrudnionych.