Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Organizacje pozarządowe

Kolorowa grafika

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną (często tak tłumaczy się nazwę organizacja poza-rządowa). W Polsce pojęcie to definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowadza rozszerzoną definicję organizacji pozarządowych jako podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Do organizacji pozarządowych zaliczamy: - stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń - fundacje - kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe - organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów) - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - spółdzielnie socjalne - spółki działające nie dla zysku - partie polityczne - związki zawodowe - samorządy zawodowe - federacje i konfederacje pracodawców - izby gospodarcze - izby rzemieślnicze - organizacje kościelne - związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich - grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.

WYKAZ Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Dębickiego

WYKAZ Stowarzyszeń Zwykłych działających na terenie Powiatu Dębickiego

WYKAZ Klubów Sportowych działających na terenie Powiatu Dębickiego

WYKAZ Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie Powiatu Dębickiego

SKŁAD Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy