Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Grupa osób na budowie

Zakres Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy - Prawo budowlane - należą:

Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego I instancji jest:

 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do spraw dla których organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest Wojewoda.

Organem nadzoru budowlanego II instancji jest:

 1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
 2. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (kompetencje WINB w Rzeszowie).
 3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Utworzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999 r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Inspektoraty nadzoru budowlanego jako oddzielne służby, zostały wyodrębnione ze struktur administracji, zostały one przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają jako urzędy administracji państwowej o właściwości ogólnej. Inspektorat jest urzędem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej i realizuje zadania na obszarze Powiatu Dębickiego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dębicy działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
2. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dębicy.

Strona internetowa PINB - http://www.pinbdebica.pl/