Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Grupa osób

Powiatowy Urząd Pracy działa w granicach administracyjnych Powiatu Dębickiego, obejmując swym zasięgiem miasto Dębica, miasto i gminę Pilzno, miasto i gminę Brzostek, gminę Czarna, gminę Dębica, gminę Jodłowa i gminę Żyraków.

Do zakresu działań Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622)) oraz aktów wykonawczych.

Strona internetowa PUP - http://debica.praca.gov.pl/