Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulator

Dyrektor: Renata Ławniczak

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 86

 

Zadania:

  • sporządzanie materiałów dotyczących opracowywania budżetu powiatu, jego zmian i zasad wykonywania,
  • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości budżetowej powiatu,
  • prowadzenie księgowości budżetu powiatu - z uwzględnieniem jednostek podporządkowanych i źródeł ich finansowania,
  • przygotowywanie materiałów do wieloletnich planów finansowych i programów rozwoju powiatu,
  • współdziałanie z urzędami administracji rządowej i samorządowej w zakresie sporządzania budżetu w celu zapewnienia finansowania zadań własnych bądź przyjętych na podstawie innych przepisów szczególnych,
  • koordynowanie i regulowanie systemu rachunkowości Starostwa zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
  • prowadzenie centralnego rejestru umów,
  • ewidencja i inwentaryzacja mienia Starostwa.

 

POWIAT DĘBICKI

ul.Parkowa 28

39-200 Dębica

 

 

NIP POWIATU DĘBICKIEGO: 872 21 28 819

REGON POWIATU DĘBICKIEGO: 851 660 536

 

 

Konta bankowe

Rachunki Powiatu Dębickiego prowadzone przez PKO Bank Polski:

1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych (np.wypisy, wyrysy, sprzedaż map geodezyjnych): 84 1020 4391 0000 6702 0198 9508

2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd, dzierżawa): 19 1020 4391 0000 6802 0198 1414

3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. opłaty komunikacyjne, najem i dzierżawa majątku powiatu, karty wędkarskie, informacje o środowisku, dzienniki budowy, usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, sprzedaż majątku Powiatu)74 1020 4391 0000 6002 0198 1398

4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi (np. wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy):