Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Komunikacji i Transportu

Prawo jazdy

Dyrektor: Łukasz Pilch

Telefon: 14 680 31 43
Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
 
 
Telefony kontaktowe:
Prawa jazdy: 14 680 31 38
Rejestracja pojazdów: 14 680 31 40
 
Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku
od 7:45 do 15:00
 
 
 
 
 KOMUNIKAT

Firmy leasingowe oraz przedsiębiorcy z osobowością prawną (Spółki z. o.o., Spółki Akcyjne, Spółki Jawne), mogą telefonicznie ustalać termin rejestracji swoich pojazdów. Zgłoszenia są przyjmowane w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 12:00 pod numerem telefonu 14 680-31-46, 14 680-31-43.

 
WAŻNA INFORMACJA

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie (art. 140mb pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym):

1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.

2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

 Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

1. zbyciu pojazdu;

2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (art. 140mb pkt 2 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) bez względu na ilość dni przekroczenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.
 
SPRAWDŹ STATUS DOKUMENTÓW
 
 
Wszelkich opłat związanych z rejestracją pojazdów, usunięciem pojazdu z drogi i parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym oraz za wydanie prawa jazdy prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
 
STAROSTWO POWIATOWE
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
Nr konta: 74 1020 4391 0000 6002 0198 1398
 
 
 
 OPŁATA SKARBOWA
Opłatę skarbową prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
 
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Nr konta:  29 1240 4764 1111 0000 4863 3419
 
 

 ZOBACZ obowiązującą tabelę opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych

ZOBACZ wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym

ZOBACZ decyzje o rejestracji pojazdów wygasające 10.06.2024 r.

ZOBACZ plan transportowy

 
 

Zadania:

 • rejestracja i ewidencja pojazdów, prowadzenie rejestru pojazdów, cofanie pojazdów z ruchu,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • przygotowanie analizy rozkładów jazdy, przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
 • ograniczenie obowiązku przewozu osób ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub klęski żywiołowej,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne w przypadku klęski żywiołowej,
 • przygotowywanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego na terenie powiatu,
 • opiniowanie projektów lokalizacji i likwidacji linii kolejowych lub ich części i ich przejmowanie,
 • zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych,
 • wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu, jeżeli masa nacisku osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne normy,
 • wydawanie zezwoleń na odbywanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych stacjom kontroli pojazdów,
 • nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 • upoważnianie jednostek do przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów,
 • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zezwoleń, licencji na krajowy zarobkowy przewóz osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • wpisywanie osoby do ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji oraz skreślenie z ewidencji instruktorów,
 • wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdów z drogi, a także wyznaczanie parkingu strzeżonego,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń ośrodkom szkolenia kierowców,
 • nadzór i kontrola ośrodków szkolenia kierowców,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wystąpień o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu w stosunku do pojazdów usuniętych z drogi.

 

Zobacz także:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE