Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego

Schemat

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Czerwiec

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 639 59 91, 14 639 59 93

 

Zadania:

 • opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Starostwa oraz projektu statutu Powiatu Dębickiego,
 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Starostwa, w oparciu o statut,  regulamin organizacyjny i instrukcję kancelaryjną,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych,
 • organizowanie i koordynowanie realizacji zadań dotyczących opracowywania wymaganych sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji,
 • obsługa Starosty przy przyjmowaniu skarg i wniosków, nadawanie dalszego biegu oraz opracowywanie zbiorowych  analiz i sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw z zakresu  odznaczeń państwowych i resortowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu stowarzyszeń i fundacji,
 • zapewnienie organizacyjnych, technicznych i lokalowych warunków funkcjonowania Starostwa obejmujących administrowanie budynkami, prowadzenie spraw dotyczących ich remontów i ochrony,
 • zapewnienie utrzymania czystości, porządku oraz funkcjonowania wszystkich urządzeń i instalacji technicznych w budynkach Starostwa wraz z ich konserwacją,
 • dokonywanie zakupów wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz druków,
 • unowocześnianie technik pracy poprzez komputeryzację i informatyzację Starostwa, koordynacja i nadzór nad wdrażaniem oraz funkcjonowaniem systemów komputerowych,
 • gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na potrzeby administracyjno - techniczne Starostwa,
 • obsługa organizacyjno-techniczna narad, sesji, spotkań i wizyt reprezentacyjnych,
 • prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 • gospodarowanie taborem samochodowym,
 • administrowanie systemem łączności,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej, zamawianie i dystrybucja prasy, publikacji książkowych oraz przesyłek pocztowych,
 • prowadzenie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania w zakresie działalności Starostwa,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
 • zapewnienie organizacyjnej obsługi Starosty, Wicestarosty i Sekretarza Powiatu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • organizowanie, nadzór i koordynowanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz koordynowanie wszelkich pozostałych zamówień dokonywanych na rzecz Starostwa Powiatowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i realizacji remontów i inwestycji w placówkach oświatowych,
 • prowadzenie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem podległych szkół i placówek oświatowych w zakresie technicznym (materiałowo - eksploatacyjnym),
 • realizacja zadań inwestycyjno - modernizacyjnych,
 • rozliczenie zadań inwestycyjnych,
 • działanie na rzecz pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych.

 

Zobacz także:

KARTY USŁUG - ZAŁATW SPRAWĘ W WYDZIALE

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

WYKAZ Stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Dębickiego

WYKAZ Stowarzyszeń Zwykłych działających na terenie Powiatu Dębickiego