Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Obwodnica Pilzna coraz bliżej

Obwodnica Pilzna coraz bliżej

Inwestycje

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pilzna w ciągu DK73. Jest to drugie zadanie z Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji.

ZŁOŻONE OFERTY

  • Eurovia – 88 457 488,64 zł, 
  • PORR – 96 664 470,00 zł, 
  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica i Mosty Łódź – 107 271 572,39 zł,  
  • Strabag – 107 381 862,31 zł, 
  • Budimex – 110 695 316,16 zł, 
  • Banimex – 117 833 721,88 zł, 
  • Roverpol i Roverpol Infraestructuras – 140 835 000,00 zł. 

Złożone w przetargu oferty zostaną sprawdzone i ocenione. Najkorzystniejsza z nich zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (10 proc.) oraz przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (30 proc.). 

PRZEBIEG
Przebieg 2,6-kilometrowej obwodnicy rozpocznie się za skrzyżowaniem DK94 z DK73 w Pilźnie. W okolicy przecięcia się ul. Wiaduktowej z ul. Lwowską powstanie rondo. Obwodnica zostanie poprowadzona nad rzeką Dulcza. Na końcowym odcinku włączy się przez rondo do istniejącej DK73 w Strzegocicach.

ZAKRES
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu dębickiego i przebiega przez tereny gminy miejsko-wiejskiej Pilzno. Obwodnica będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1x2, czyli po jednym pasie w każdym kierunku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia BRD). 

Wybudowane zostaną jezdnie dodatkowe (równoległe do trasy głównej), obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, drogi dla pieszych i rowerów oraz system zarządzania ruchem. Na Dulczy zostanie wybudowany most. Powstaną także przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz zbiorniki retencyjne. 

Plan przewiduje, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). 

CEL INWESTYCJI
Obwodnica Pilzna to pierwsze z zadań, które zmienią przebieg i wygląd DK73 aż do Jasła. Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także Jasła, które wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem spowodują, że kierowcy zyskają finalnie ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość i bezpieczeństwo na całym ciągu DK73. 

Jest to istotne, gdyż droga krajowa nr 73, rozpoczynająca się od S7 w Wiśniówce k. Kielc i prowadząca do Jasła, należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe. Droga ta ma też charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek, Jasło i dalej poprzez DK28 Krosno, Sanok a następnie DK84 Ustrzyki Dolne aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub DK19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Oprócz skierowanego do realizacji II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 oraz obwodnicy Pilzna będącej na etapie postępowania przetargowego, są to jeszcze obwodnice:  

- Nowej Dęby w ciągu DK9, 

- Kolbuszowej w ciągu DK9, 

- Miejsca Piastowego w ciągu DK28, 

- Przemyśla w ciągu DK28/DK77, 

- Jasła w ciągu DK73, 

- Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. 

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100 w województwie podkarpackim, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska i ruchu drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego. 

Głównym beneficjentem rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowy cel budowy obwodnic to wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości. 

ŹRÓDŁO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad