rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

otw konk ofertPowiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach I Otwartego Konkursu Ofert 2019 ogłoszonego 31 stycznia 2019 roku.

 

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2019 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

otw konk ofertZarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr LI.325.2018 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych
z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w tym organizacji sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promowania i organizowania wolontariatu,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019 r.

 

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

minirwnaPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.


Celem konkursu jest wsparcie projektów, służących rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi. W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).


O dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.


Termin nadsyłania wniosków mija 14 marca 2019 r. o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca br. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

ngo-1015630 1920Starosta Powiatu Dębickiego oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu dębickiego do bezpłatnego udziału w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym „NGO – dobre praktyki, szanse i kierunki rozwoju”, które odbędzie się 27 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w Dworku Dębickim przy ul. Kościuszki 36.


W ramach spotkania zaplanowano m.in. szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań obowiązujących od marca bieżącego roku. Zostaną też poruszone kwestie dotyczące dobrych praktyk Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz NGO.


Osobą szkolącą będzie dr Maciej Kunysz - filozof, biolog, społecznik. Od 2007 r. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „EKOSKOP”. Członek Krajowej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Koordynator licznych projektów współfinansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych. Ekspert w programie FIO, członek komisji oceniających oferty w otwartych konkursach ofert na poziomie lokalnym i krajowym. Współtwórca projektu Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi.


Ze względów organizacyjnych prosimy o oddelegowanie maksymalnie dwóch przedstawicieli Państwa stowarzyszenia i potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20 lutego 2019 roku pod numerem telefonu: 14 639 59 94 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Uczestnicy mogą skorzystać z możliwości zaprezentowania swojej organizacji podczas wydarzenia, co również wymaga uprzedniego zgłoszenia (nr tel. i adres e-mail jw.). Forma prezentacji dowolna, czas jej trwania – do 5 minut.


Zapraszamy także do promocji spotkania za pośrednictwem Państwa stron i profilów internetowych.

uproszczonyLudowy Klub Sportowy Paszczyniak w Paszczynie w dniu 22 stycznia 2019 r. złożył ofertę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. I Powiatowy Zimowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci w Paszczynie.

 

W terminie do 29 stycznia 2019 r. do godziny 15:00 można składać uwagi do oferty do Starostwa Powiatowego w Dębicy drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyzduje data wpływu).

 

ZOBACZ OFERTĘ

rada ngo 2019Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zasiadają w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) w Dębicy, wybrali nowego Przewodniczącego. Został nim pan Mateusz Domaradzki. Natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego nadal pełni pani Bożena Zielińska, a funkcję Sekretarza Rady – jak dotychczas - pani Mariola Kądzielawa.  


PRDPP działa od 2016 r. i stanowi grono doradcze dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy. Obraduje co najmniej raz w roku, posiedzenia są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady Pożytku. Praca jej członków ma charakter społeczny i jest bezpłatna.  


Członkami PRDPP są: pani Mariola Kądzielawa ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, pan Krzysztof Moskal z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie, pani Dorota Nowak ze Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” w Dębicy, pani Magdalena Olszewska ze Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, pani Ewa Trojan ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy oraz pani Bożena Zielińska ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy „Szansa”.


Zasiadają w niej również przedstawiciele Zarządu Powiatu Dębickiego. Są to panowie: Piotr Chęciek, Adam Pieniążek i Marek Jaskółka, którzy weszli w skład Rady Pożytku uchwałą Zarządu. Członkami PRDPP są także reprezentanci Rady Powiatu Dębickiego (wybrani w drodze głosowania radnych), czyli panowie: Mateusz Domaradzki, Krzysztof Lipczyński i Grzegorz Stec.

otwarty konkurs ofert 2018 2019Decyzją Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. przyznano dotacje finansowe w ramach Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku.

 

ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 R. - sprawdź w jakim zakresie i dla kogo

 

otwarty konkurs ofertUWAGA - ZMIANA TERMINU

 

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

 

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 14 listopada 2018 r.

 

W związku ze zmianą ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert - zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

otwarty konkurs ofertUWAGA - ZMIANA OGŁOSZENIA

 

Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 636 z dnia 14 listopada 2018 r. /działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 2030 ze zm.)/ wprowadził zmiany w Uchwale Nr 625/2018 z dnia 30 października 2018 roku Zarządu Powiatu Dębickiego, dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu:
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dębickiego w 2019 roku.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE PO ZMIANACH

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2018 r.

 

POBIERZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

otwarty konkurs ofertPowiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

 

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 31 października 2018 r.

 

Zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie