Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

12°C
4 km/h
1011 hPa
Powiatowy monitoring powietrza

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy

Dyrektor: Anna Wilczyńska

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 91

 

Zadania:

 • opracowywanie materiałów dotyczących prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wnioskowanie o łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
 • ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazialnych oraz szkół specjalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • koordynowanie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazialnych,
 • przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • przygotowywanie konkursów na dyrektorów placówek lub szkół,
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej dotyczącej dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowanie wniosków o zezwolenie na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • ustalanie zasad i udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,
 • opracowywanie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw,
 • rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
 • opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela,
 • opracowywanie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego,
 • kierowanie uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,
 • przekazywanie danych do rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Dębickiego (stan na dzień 1 stycznia 2020 r.) - zobacz wykaz

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Podstawa prawna: art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) „Osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.”

Dokumenty niezbędne w procedurze zakładania szkoły/placówki niepublicznej:

 1. wniosek o wpis szkoły/placówki do ewidencji – wzór do pobrania,
 2. Statut szkoły (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole (poziom wykształcenia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot),
 4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem (posiadaniu tytułu prawnego do lokalu), informacja o warunkach lokalowych zapewniających spełnienie wymogów zawartych w art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe,
 5. Dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości,
  dla osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru sądowego.
 6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej.
 7. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.


Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków w dokumentacji lub nieusunięcia w statucie zapisów sprzecznych z obowiązującym prawem, Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Dokumenty dotyczące udzielania i rozliczania dotacji:
Uchwała Nr XLII.270.2017 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ oraz inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ - zobacz uchwałę doc

Zmiana: UCHWAŁA NR IX.77.2019 RADY POWIATU DĘBICKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - zobacz uchwałę - doc

Zmiana: UCHWAŁA NR XIV.115.2019 RADY POWIATU DĘBICKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - zobacz uchwałę - doc

 

Podstawa prawna: art. 127 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późń. zm.) „Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności”.  

Na terenie powiatu dębickiego funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, w skład którego wchodzi:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła przysposabiająca do pracy

obejmujące opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Kwalifikacji do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dokonują w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zespoły orzekające. W wyniku stosownych badań specjalistycznych wydają orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, określają każdemu dziecku z niepełnosprawnością odpowiednią formę kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę.

 

Aby skierować dziecko do szkoły specjalnej znajdującej się na terenie innego powiatu należy:

 • Złożyć pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka (wzór do pobrania) ,
 • dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Zobacz także: