Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

19°C
9 km/h
1023 hPa
Powiatowy monitoring powietrza
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020

II OTWARTY KONKURS OFERT 2020

Organizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 279/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

OGŁASZA


II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:
1) promowania i organizowania wolontariatu,
2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) organizacji zajęć dla dzieci autystycznych,
4) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
5) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dębickiego
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020 r.

 

ZOBACZ Uchwałę Zarządu Powiatu Dębickiego

ZOBACZ Ogłoszenie II OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2020

 

ZOBACZ FORMULARZE:
- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY
- ZESTAWIENIE FAKTUR

 

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH