rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

KONTAKT

 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   Maciej Kozik - Dyrektor
146803163     
pokój 210    
ochrona środowiska
       
   Angelika Strzałka
146803120 pokój 231 zaświadczenia z UPUL
       
   Jadwiga Kulas 146803164 pokój 211 ochrona przyrody, zezwolenia na usunięcie drzew
       
   Anna Madura
146803120 pokój 231 pozwolenia, zezwolenia wynikające z POŚ
       
   Joanna Przeworska – Erazmus      146803144 pokój 232 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
       
   Ewa Laskowska 146803164 pokój 211 gospodarka wodna, rolnictw, leśnictwo, rybactwo

 

 

 

wrl1  

Zgodnie z przepisami prawa Starosta Dębicki jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Starosta Dębicki prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Kliknij obok aby zobaczyć wykaz

 

 

ZADANIA:

 • ustalanie linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne oraz śródlądowe drogi wodne,
 • wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na budownictwo wodne i szczególne korzystanie z wód,
 • nadzór nad spółkami wodnymi,
 • opracowywanie aktów prawnych dotyczących powszechnego korzystania z wód i nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie  spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • stosowanie nakazów służących ochronie wałów przeciwpowodziowych,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i nakładanie obowiązku sporządzania przeglądów ekologicznych dla inwestycji emitujących zanieczyszczenia,
 • wydawanie decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz nakładanie obowiązku prowadzenia badania poziomu stężeń tych substancji,
 • dokonywanie oceny warunków akustycznych na podstawie pomiarów poziomu hałasu i wydawanie decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu,
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów,
 • współdziałanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • realizacja przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w zakresie kompetencji Starosty,
 • współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony wód,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • zlecanie sporządzania planów urządzania 1asów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • nadzór nad realizacją zadań gospodarczych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • nadzór nad gospodarką łowiecką,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody oraz zezwalanie na tworzenie ogrodów zoologicznych i parków krajobrazowych,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony upraw przed szkodnikami i chorobami oraz doborem i ochroną upraw nasiennych,
 • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin na  powierzchni nie przekraczającej 2,00 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,
 • podejmowanie działań jako organu pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej,
 • przygotowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla inwestycji innych niż przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami i innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których te ruchy występują i prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 • wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie lasu takiego charakteru w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zatwierdzenie, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • ustanowienie, w drodze decyzji, trwałego zarządu na nieruchomości przeznaczonej na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe, które stają się nieodpłatne, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na  rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 • wydawanie zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń posiadaczom żywych zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji zatwierdzającej scalanie, wymianę lub podział gruntów,
 • przyjmowanie informacji o eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych, dla instalacji będących w kompetencji Starosty,
 • wydawanie decyzji o przejściu w trwały zarząd gruntów pod wodami,
 • wydawanie decyzji o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zajętych przez wody płynące.

 

Zobacz także:

 
 
 
 

 

 

 

 • 25 Lut
  Puchar Polski Seniorów i Seniorek, Juniorów i Juniorek w Sumo na Hali Sportowej MOSiR w Dębicy, ul. Sportowa 26, godz. 10:30. All Day

 • 17 Mar
  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów na hali sportowej ZS nr 2 w Dębicy, godz. 9:00. All Day

 • 17 Kwi
  V Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie