rozmiar czcionki
A- A A+
szukaj
Polish Belarusian Czech English French German Italian Lithuanian Norwegian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
tryb ekranu

logon

004 001Zakończony został remont drogi powiatowej Zasów – Mokre – Wola Żyrakowska. (…) Podebrane zostały rowy odwadniające korpus drogi, oczyszczono przepusty zaś pobocze uzupełniono ziemią i wysypano kruszywem -(...) - komentuje Starosta Władysław Bielawa.

 

W ciągu tej drogi przy istniejącym dosyć stromym podjeździe w górę w tzw.„przysiółku” Cieszęciny, rokrocznie po zimie powstawały uciążliwe przełomy, które znacznie utrudniały ruch drogowy. Dlatego Powiat Dębicki przeprowadzając remont tego odcinka, rozwiązał problem zapewniając komfort komunikacyjny użytkowników, w szczególności mieszańców.

002 01Całość inwestycji i remontów Powiatu Dębickiego w 2014 roku zamknie się w kwocie 15,7 mln. zł. Sama modernizacja dróg i mostów wymaga wydatkowania 12,8 mln. zł.

 

Przyjęty budżet pozwoli na sfinansowanie:
- remontu ul. Rzeszowskiej oraz ul. Krakowskiej w Dębicy (4,1 mln.zł), jak również dokończenia remontu ul. Świętosława,
- remontu drogi Grabiny – Czarna (5 km),
- przebudowy drogi Zasów – Wola Żyrakowska (4,8 km),
- remontu drogi Braciejowa – Południk,
- modernizacji i remontu innych dróg w Grudnej Górnej, Łękach Dolnych, Pustkowie,
- wykonania chodników w Żyrakowie, Chotowej, Pustyni, Nagawczynie oraz na ul. Wielopolskiej w Dębicy.

001 01Jak co roku w Powiecie Dębickim, ostatni dzwonek w szkole jest zarazem pierwszym dla ekip remontowych, które przez dwa miesiące wakacji przeprowadzają niezbędne prace.

 

- W sumie w oświatę zainwestujemy około 2 milionów złotych. Zaplanowaliśmy wiele drobnych remontów, ale będziemy również realizować dwie duże inwestycje - tłumaczy Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa.

009 04Powiat Dębicki zakończył kolejną inwestycję – przebudowę drogi w Grudnej Górnej na odcinku 0,5 km w centralnej części tej miejscowości. Podjęcie tego zadania podyktowane było złym stanem nawierzchni drogi, ponadto realizacja tego remontu miała duże znaczenie dla lokalnej społeczności.

(…) Celem zwiększenia nośności podbudowy na głębokości 35 cm zastosowano tzw. recykling, polegający na przetwarzaniu istniejących, zniszczonych warstw nawierzchni na nową nośną warstwę  konstrukcyjną (…) - mówi Starosta Bielawa

Nie tylko droga zyskała nową nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, ale także zatoki autobusowe i zjazdy. Koniecznym było wykonanie przepustu, pobocza zaś utwardzono łamanym kruszywem. Oczyszczeniu poddano przydrożne rowy i wyprofilowano skarpy.

Koszt remontu to kwota 274 tys. zł.

ZOBACZ ZDJĘCIA

OBWIESZCZENIE o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Powiatu Dębickiego, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzień Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej 28 w Dębicy.

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego 8 lipca 2014 roku.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 494/2014, z dnia 7 lipca 2014 roku, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV.227.2013 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na rok 2014.

OGŁASZA:
otwarty konkurs ofert na przygotowanie i realizację zadania publicznego w zakresie:
1) sportu i kultury fizycznej, w tym organizacja sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym.

 

ZOBACZ INFORMACJĘ


POBIERZ FORMULARZE:


- WZÓR OFERTY
- WZÓR SPRAWOZDANIA
- WZÓR UMOWY

PROGRAM „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” - EDYCJA 2014 - DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH STARTUJE W POWIECIE DĘBICKIM.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów, które realizowane będą dla społeczności powiatu dębickiego w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski do 31 lipca 2014 roku, przyjmuje funkcjonujący na terenie powiatu dębickiego Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - które kolejną edycję tego programu realizuje w partnerstwie z gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

 

CZYTAJ INFORMACJĘ

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na terenie Dębicy, tj. ulicy Rzeszowskiej na odcinku od ulicy Wielopolskiej do Tysiąclecia. Długość remontowanego odcinka  to prawie 1,5 km. (...) Kompleksowy remont obejmuje oprócz nawierzchni jezdni, położenie nowych chodników z kostki brukowej i wykonanie sygnalizacji świetlnej. Mieszkańcy Dębicy, w szczególności osiedli Rzeszowska, Sienkiewicza, Tuwima poruszali się do tej pory po chodnikach pamiętających jeszcze czasy PRL-u, co stwarzało wiele niekomfortowych sytuacji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników, zostanie zamontowana nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Rzeszowskiej z ulicą Robotniczą i ulicą Karłowicza, tzw. wideodedekcja, która jest dziś często stosowaną nadjezdniową regulacją czasu pojazdów.  Zastosowanie wideo detektorów usprawni ruch pojazdów, tak w dzień, jak i w godzinach nocnych”.(...) - komentuje Władysław Bielawa - Starosta Dębicki.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje położenie nowej 4 cm nawierzchni z mieszanki bitumicznej, po uprzednim frezowaniu starego asfaltu i nałożeniu warstwy profilowej. Miejsca postojowe i zjazdy do posesji będą wyłożone kostką brukową, a cztery zatoki autobusowe otrzymają nawierzchnię betonową.

Równolegle do wyżej wymienionej inwestycji, której koszt opiewa na kwotę 2 mln 300 tys. zł rozpocznie się wkrótce przebudowa ulicy Krakowskiej i zabezpieczenie wiaduktu nad byłą kolejką wąskotorową, w ciągu drogi powiatowej przy tejże ulicy. Od strony Osiedla Kępa wykonany zostanie nowy chodnik. (...) Na odcinku 2 km jezdni będzie położona nawierzchnia z wysokiej jakości mieszanki bitumicznej SMA po wcześniejszym sfrezowaniu kolein i nierówności oraz wyrównaniu profilowym (...) - mówi Starosta.

W obu inwestycjach zastosowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome jezdni, w przypadku ulicy Krakowskiej planuje się również uregulowanie studzienek kanalizacyjnych. Koszt przebudowy ulicy Krakowskiej to 1 mln 720 tys. zł.

Ogółem Powiat wyłoży ze swego budżetu ponad 4 mln zł. Przebudowa ulicy Rzeszowskiej zakończy się 30 sierpnia br., a inwestycja przy ulicy Krakowskiej miesiąc później.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

24 kwietnia 2014 roku, Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE. Ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w kościele Miłosierdzia Bożego zainicjowała rocznicowe obchody  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Właśnie minęło 75 lat od chwili powstania tej niekwestionowanej nestorki szkolnictwa zawodowego w powiecie dębickim. Na urodziny „Mechanika” licznie przybyli zaproszeni goście, między innymi - Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki, Wicekurator - Antoni Wydro, przedstawiciele parlamentarzystów - dyrektorzy biur poselskich, samorządowcy, duchowni, przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą, absolwenci szkoły i uczniowie.

 

   Starosta Powiatu Dębickiego w swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania ZSZ nr 1 i jej sukcesywny rozwój: - „(…) Powołana została do życia jako odpowiedź na potrzeby kadrowe prężnie rozwijającego się Centralnego Okręgu Przemysłowego obok Szkoły Przysposobienia Kupieckiego, dzisiejszego Zespołu Szkół Ekonomicznych.
   Dziś Zespół Szkół Zawodowych nr 1 to jedna z sześciu szkół zawodowych powiatu  dębickiego, szkoła która przez cały, 75 – letni okres funkcjonowania, była wierna swemu zasadniczemu nurtowi kształcenia młodzieży w kierunkach technicznych. Przez wiele dziesiątków lat z jej murów wychodzili świetnie przygotowani fachowcy, znajdujący zatrudnienie na lokalnym rynku pracy lub z powodzeniem podejmujący dalsze kształcenie. Do dziś szkoła zajmuje znaczące miejsce na mapie edukacyjnej powiatu, choć obecnie, w obliczu ogromnych zmian w życiu gospodarczym, przygotowuje swych uczniów w kierunkach kształcenia, które bardziej odpowiadającym aktualnym, współczesnym potrzebom. Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne, przystosowując się do zmienionych warunków i oczekiwań zewnętrznych, z konsekwencją wypracowują nowe wzorce działania.
   W ofercie edukacyjnej pojawiają się kierunki kształcenia, uwzględniające zarówno aspiracje, zainteresowania i potrzeby młodego pokolenia, jak również wciąż zmieniający się rynek pracy. Systematyczne wdrażanie nowych programów nauczania, innowacji pedagogicznych, atrakcyjnych metod i form kształcenia oraz ciągłe mobilizowanie uczniów, poprzez ich udział w różnorodnych konkursach, przynoszą oczekiwane rezultaty. Rozwiązaniem wręcz wzorcowym, uhonorowanym I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła dla rynku pracy” w obszarze budownictwa - instalacji budowlanych, jest funkcjonowanie klas pod patronatem firmy VENTOR, a od niedawna także firmy TABOR. Prowadząc klasy patronackie jesteście Państwo prekursorami powrotu do dawnych, sprawdzonych rozwiązań ścisłej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz nauki zawodu w nie tylko w szkolnych warsztatach(...)”


   Powiat Dębicki jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych dba o rozwój bazy  placówki inwestując nieustannie w modernizację budynków oraz doposażanie specjalistycznych pracowni zawodowych w najnowocześniejsze urządzenia.
   
   - (…) Symptomatycznym jest, że Jubileusz szkoły przypada na kilka dni przed kanonizacją jej patrona - Jana Pawła II. W dobie ciągłych poszukiwań autorytetów moralnych sylwetka tak wielkiego Polaka, przyjaciela młodzieży i wiernego orędownika ich spraw, z pewnością stanowi ponadczasowy fundament oddziaływań wychowawczych szkoły.
   Niech dzisiejszy Jubileusz będzie sposobnością wyrażenia uznania za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w tradycje, a jednocześnie na wskroś nowoczesnej. Składam serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji - dziękuję Państwu za troskę o losy szkoły. Całej społeczności szkolnej życzę, by każdy dzień był pełen chęci do podejmowania nowych wyzwań. Nauczycielom życzę sukcesów i satysfakcji z codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz wytrwałości w budowaniu szkoły otwartej na marzenia i potrzeby młodych, opartej na poszanowaniu indywidualności każdego ucznia (…)”
- zakończył swoje wystąpienie Władysław Bielawa.

Część oficjalną zamknął okolicznościowy występ przygotowany przez uczniów szkoły.

 

Zobacz zdjęcia

  • 23 Sty
    Podsumowanie Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Galerii Sztuki MOK w Dębicy, godz. 11:00. All Day

  • 24 Sty
    Koncert charytatywny "Anioły są takie ciche..." w DKiK "Kosmos" w Dębicy, ul. Lisa 3, godz. 9:00. All Day

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

  Akceptuję politykę cookies na tej stronie