Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Poradnie

Spotkanie dwóch osób

Dębica
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
ul. Parkowa 28, 
39-200 Dębica
Tel. 14 670 24 60
e-mail: sekretariat@poradniadebica.pl 
Strona: http://www.poradniadebica.pl/
Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00
- prowadzenie różnego rodzaju badań diagnostycznych, 
- zajęcia terapeutyczne 
- działalność profilaktyczna, psychoedukacyjna, doradcza i orzecznicza
Pomoc skierowana jest dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych 
i opiekuńczych z terenu miasta Dębica 
i powiatu.

Podkarpackie stowarzyszenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom  
„JUTRZENKA”

ul. Strażacka 10/1U, 
39-200 Dębica
Tel. 14 682 16 69
e-mail: klub@jutrzenkadebica.pl
Strona: http://www.jutrzenkadebica.pl/
Od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 18:00
- pomoc młodzieży, rodzinom, dzieciom 
z rodzin uzależnionych od alkoholu,
- profilaktyka młodzieży,   
- integracja rodzin uzależnionych od alkoholu, 
- zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomoc pedagoga i psychologa,
- integracja społeczna osób uzależnionych 
i ich rodzin
Pomoc skierowana do osób cierpiących na chorobę alkoholową, ich rodzinom oraz dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej „Ad Astram”
ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica
Tel. 14 670 50 06
e-mail: adastram@op.pl
Strona: http://ad-astram.pl/
Od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30
- niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym,
- kreowanie twórczych postaw wobec życia,
- kształtowanie postaw humanitarnych
i prospołecznych,
- ochrona i promocja zdrowia.

Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II
ul. Mickiewicza 2, 39-200 Dębica
Tel. 507 506 808 / 14 690 20 44
e-mail: hospicjum.debica@op.pl
Strona: http://hospicjum.debica.net.pl/
W poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 17:00 - 18:00
- działalność opiekuńcza i niesienie posługi duszpasterskiej, osobom w terminalnym okresie choroby nowotworowej, 
- pomoc ich rodzinom w czasie choroby oraz wsparcie w okresie żałoby,
- pomoc społeczna rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w wyniku wystąpienia choroby nowotworowej jednego z członków rodziny, jak też rodzinom osieroconym

Pomoc dla osób znajdujących się 
w terminalnym stadium choroby nowotworowej i ich rodzinom

Stowarzyszenia Na Rzecz Wspomagania Osób Z Niepełnosprawnością I Ich Otoczenia
„Z Potrzeby Serca”

ul. Matejki 22, 
39-200 Dębica
Tel. 512 305 090, 14 677 85 98
e-mail: zpotrzebyserca1@wp.pl
Strona: http://www.zpotrzebyserca.org/
Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00, najlepiej po wcześniejszym umówieniu
- ochrona życia, zdrowia i godności osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
- troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,
- tworzenie najkorzystniejszych warunków do fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 
- umożliwienie aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym

Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”
ul. Tuwima 1 lok. 31, 39-200 Dębica
Tel. 791 132 080
e-mail: udkontakt@onet.pl
Strona: 
http://www.ukrytydar.com
- pomoc osobom z zaburzeniami zachowania, ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, 
- pomoc ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia 
- prowadzenie terapii, rehabilitacji i edukacji 
- przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym

Gmina Dębica
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Stefana Batorego 13,
39-200 Dębica, pok. nr 27
Tel. 14 680 33 37
E-mail: ddarlak@ugdebica.pl
Poniedziałek od godz. 08:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 07:30 – 15:30
- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią,
- motywowanie i zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
-kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów 
i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych

Gmina Czarna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Dworcowa 6,
39-215 Czarna
Tel: 14 676 10 30
Poniedziałek w godz. 08:00 – 16:00, Wtorek – piątek w godz. 07:00 – 16:00
- pomoc osobą uzależnionym i ich rodzinom
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej, 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży

Gmina Żyraków
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Żyraków 137
39-204 Żyraków
Tel. 14 680 71 21
Spotkania Komisji odbywają się raz w miesiącu. Informacja pod numerem telefonu.
- porady w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Gmina Jodłowa
Urząd Gminy Jodłowa
Jodłowa 1A
39-225 Jodłowa
Tel. 14 683 30 53
Od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
- poradnictwo psychologiczne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
Pomoc dostępna jest dla mieszkańców Gminy Jodłowa, 2 razy w miesiącu.

Gmina Brzostek
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. M. N. Mysłowskiego 7
39-230 Brzostek
Tel: 14 680 89 28
Od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00 
Posiedzenie Gminnej Komisji odbywa się przynajmniej 1 raz w miesiącu
- przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia z choroby alkoholowej,
- informowanie o działalności Brzosteckiej Grupy AA Zodiak,
- informowanie o działalności Stowarzyszeń Abstynenckich,
- załatwianie w trybie przyśpieszonym miejsca na oddziale leczenia odwykowego na dobrowolną prośbę osoby zainteresowanej,
- informowanie o działalności Grup Al-Anon (dla osób współuzależnionych) i DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Pomoc otrzymują: osoby nadużywające alkoholu, osoby współuzależnione (współmałżonkowie, dzieci osób nadużywających alkoholu, dalsza rodzina, sąsiedzi)

Gmina Pilzno
Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Legionów 28
39-220 Pilzno
Tel. 14 676 63 54
Od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00 - 14.30

Dyżur psychologa:
Poniedziałek: 07.30 – 15.00
Wtorek: 16.00 – 19.30
Środa : 07.30 – 15.00
- pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz rodzinom uwikłanym 
w przemoc domową
- wsparcie emocjonalne, psychologiczne,
- informacja, edukacja
- poradnictwo, interwencja, współpraca 
z instytucjami