Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Rok 2018

Dłoń wskazuje cel

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2018 roku

 

Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy

Wartość zadania: 1.377.929,28  zł​

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa: 563.119,00 zł​

Środki własne: 814.810,28 zł​

Zakres robót budowalnych: roboty budowlane polegające na wykonaniu prac ziemnych i budowie fundamentów pod budynek.

 

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego​

Całkowita wartość projektu: 663.103,13 zł​

Łączna wysokość dofinansowania: 628.103,13 zł​

Środki własne: 35.000,00 zł 

Zakres rzeczowy: warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Realizowany w latach 2017 – 2018 projekt skierowany był do 6 szkół, dla których Powiat Dębicki jest organem prowadzącym:

1. Technikum w Zespole Szkół w Brzostku,

2. Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie,

3. Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy,

4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu,

5. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu,

6. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.

Celem głównym projektu było rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i rozwijania kompetencji informatycznych.