Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Polityka Prywatności

Kłódka

Nota informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28,
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Prażak, e-mail: iod@powiatdebicki.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące akty prawne,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Administratora przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, załącznika do Instrukcji Kancelaryjnej, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U.2011.14.67).