Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Język migowy

Informacja dla osób, które trwale lub przejściowo

mają problemy z komunikowaniem się

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć komunikowania się w języku migowym może skorzystać usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM) na odległość przy zastosowaniu Systemu Komunikacji Niewerbalnej korzystając z wideotelefonu. Urządzenie jest dostępne w Starostwie Powiatowym w Dębicy ul. Parkowa 28, pokój nr 20 (parter) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Jednocześnie osoba uprawniona w kontakcie ze Starostwem Powiatowym w Dębicy ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej (mającej co najmniej 16 lat), swobodnie wybranej, obdarzonej przez osobę uprawnioną zaufaniem.

Dodatkowo osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Starostwie Powiatowym w Dębicy może komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Dębicy poprzez :
 

email: info@powiatdebicki.pl ,

fax: 14- 6803136,

siedziba: Starostwo Powiatowe, 39-200 Dębica ul. Parkowa 28,

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.