Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Projekty współfinansowane ze środków UE

 

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd"

Powiat Dębicki uzyskał dotację z Unii Europejskiej w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa JST, która zostanie osiągnięta do końca jego realizacji i potwierdzona audytem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz ankietami.

Zakres rzeczowy obejmuje:

    1) w obszarze organizacyjnym:

 • wykonanie ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa,

 • opracowanie, przegląd i aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z uwzględnieniem planowanych do poniesienia nakładów w ramach grantu,

 • wykonanie audytu SZBI pod względem zgodności zaktualizowanego systemu z Krajowymi Ramami Interoperacyjności/Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;

   2) w obszarze kompetencyjnym:

 • szkolenia dla służb informatycznych Wnioskodawcy z zakresu zastosowanych w projekcie rozwiązań cyberbezpieczeństwa,

 • testy socjotechniczne. W ramach zadania planuje się wykonanie 2 kompletów po 4 testy, w tym 3 testów socjotechnicznych ogólnych i 1 testu personalizowanego, np. atak na e-usługi świadczone przez JST;

   3) w obszarze technicznym - dot. rozbudowy istniejącej infrastruktury, planuje się zakup:

 • usług testów i badań bezpieczeństwa,

 • 2 serwerów z oprogramowaniem,

 • macierzy dyskowej,

 • serwera backupu,      

 • 3 przełączników sieci LAN,

 • 4 serwerowych systemów operacyjnych wraz ze 150 licencjami dostępowymi CAL,

 • systemu SIEM/SOAR,

 • systemu EDR/XDR (120 szt.),

 • systemu NAC,

 • systemu DLP (120 szt.),

 • 2 firewalli,

 • 4 zasilaczy awaryjnych.

Projekt uwzględnia usługę instalacji i konfiguracji dostarczonego rozwiązania wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego (nadzoru autorskiego) na czas realizacji projektu oraz zakup usług doradczych.

Zadania zaplanowano tak, aby dotyczyły wszystkich osób mających dostęp do systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Dębicy.

Realizacja działań projektowych służy poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z e-usług oferowanych przez Powiat. Przyczynia się ponadto do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych JST.

Wartość projektu: 1 040 762,00 zł.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich stanowi 83% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 705 500,00 zł, natomiast środki budżetu państwa 144 500,00 zł – 17% wartości wydatków kwalifikowalnych.

#FunduszeUE              #FunduszeEuropejskie

 

"Cyfrowy Powiat"

Powiat Dębicki pozyskał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”  realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji grantu jest zwiększenie zdolności Starostwa Powiatowego w Dębicy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, a także wzrost stanu cyberbezpieczeństwa i cyfrowej odporności na zagrożenia jednostki poprzez usprawnienia posiadanej infrastruktury teleinformatycznej i szkolenia pracowników urzędu.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT oraz oprogramowania, a także realizacja usług szkoleniowych pozwalających na podniesienie kompetencji pracowników Starostwa w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Priorytetem działań projektowych jest doposażenie serwerowni, a co za tym idzie zapewnienie ochrony danych Starostwa Powiatowego w Dębicy. W tym celu niezbędny jest zakup oprogramowania, a także wymiana i rozszerzenie zabezpieczeń sieciowych pozwalających na zabezpieczenie wewnętrznej sieci komputerowej Starostwa przed nieautoryzowanym dostępem.

Zakładany zakres rzeczowy działań umożliwi osiągnięcie rezultatów w postaci zwiększenia potencjału cyfrowego Powiatu Dębickiego, zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowego systemu informatycznego oraz cyfrowej odporności jednostki na zagrożenia.

Planowany okres realizacji wyniesie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do dnia 31 października 2023 r.

Wartość  grantu opiewa na kwotę 324 050,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich stanowi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5448/P/2022 weszła w życie w dniu 29.09.2022 r.

Strona projektu, w ramach którego uzyskano grant: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl) :
(https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)

Grantodawca: Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Celem  projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.    

Dofinansowanie w ramach projektu można otrzymać na zadania związane z:
- cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
- edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
- analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

______________________________________________________________________________________________

 

„Twoja przyszłość tu i teraz” - nr RPPK.09.04.00-18-0007/20

OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II
w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół
z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest łącznie 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

Za główne formy wsparcia obrano:

 • realizację staży zawodowych;
 • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym
z pracodawcami.

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

CEL GŁÓWNY

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/ uczennic (159K) 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego  
3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców
z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy
z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę i pracodawców.

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • 325 U ww. szkół , którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
 • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
 • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
 • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym 2 429 330,89  otrzymane ze  środków Unii Europejskiej.

______________________________________________________________________________________________

 

Powiat Dębicki otrzymał grant na zakup 29 laptopów oraz 18 zestawów komputerowych do realizacji zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów szkół, których jest organem prowadzącym. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu obejmuje okres: 23.04.2020 r. - 23.10.2020 r.


Zakup realizowany jest w ramach Projektu Grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


Wartość dofinansowania na doposażenie jednostek oświatowych z terenu Powiatu Dębickiego w sprzęt komputerowy do nauki zdalnej to 99 250,00 zł, co stanowi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Sprzęt przeznaczony jest dla 10 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Dębicki i służyć będzie uczniom oraz nauczycielom tychże szkół do nauki i pracy zdalnej.

______________________________________________________________________________________________


 

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)” nr RPPK.05.01.00-18-0026/17. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 15 listopada 2018 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 10 787 552,73 zł z czego dofinansowanie wynosi 7 177 878,63 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - maj 2019 rok.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej
w województwie podkarpackim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego. W tym celu na terenie Miasta Dębica i Gminy Dębica przebudowana zostanie droga powiatowa łącząca Miasto Dębica z Węzłem Wschodnim A-4. Łącznik uzupełni braki w sieci drogowej, przełoży się na wzrost płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-         poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego do regionalnych
i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,

-         zwiększenie walorów użytkowych dróg lokalnych poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia kosztów transportu drogowego,

-         wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Dębickiego,

-         zwiększenie atrakcyjności Powiatu Dębickiego dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, a tym samym tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego tego obszaru,

-         poprawa bezpieczeństwa (redukcja wypadków),

-         poprawa warunków środowiskowych (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – mniejsza emisja spalin),

-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej,

-         poprawa dostępności istniejących podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Dębickiego,

-         rozwój miejsc pracy w gminie i powiecie,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Etap 1:

-         budowę skrzyżowania typu rondo (czterowylotowego, jednopasowego) drogi wojewódzkiej 985 i drogi powiatowej 1288R oraz 2509R o parametrach:

 • klasa drogi: G;
 • kategoria ruchu: KR4;
 • nośność: 115kN/oś;

-         budowę chodników i ścieżek rowerowych wraz z przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerów i wyspami azylu na wlotach skrzyżowania;

-         wykonanie ekranów akustycznych;

-         wykonanie oświetlenia ulicznego ronda;

-         przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

Etap 2:

-         przebudowę drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 985 w miejscowości Pustynia do węzła autostrady A4 Dębica Wschód o parametrach:

 • długość odcinka przebudowy ok 0,94 km
 • klasa drogi: Z;
 • kategoria ruchu: KR3;
 • nośność: 100kN/oś

-         przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

-         wykonanie chodnika szerokości 2,0m po stronie północnej z nawierzchnią z kostki betonowej;

-         przebudowę istniejącego chodnika po stronie południowej;

Etap 3:

-         rozbudowę drogi powiatowej nr 1288R na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94
w miejscowości Zawada do węzła autostrady A4 Dębica Wschód o parametrach;

 • długość odcinka rozbudowy drogi ok 1,08 km
 • klasa drogi: G;
 • kategoria ruchu: KR5;
 • nośność: 115kN/oś.

-         budowę chodnika o szerokości 1,5m i ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m;

-         budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od początku zakresu od strony DK94 do końca zakresu odcinka przy wiadukcie nad linią kolejową;

-         przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie;

______________________________________________________________________________________________

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami
nr RPPK.05.01.00-18-0027/17-00.Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 28 grudnia 2017 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 17 647 000,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 14 999 949,98 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - czerwiec 2019 rok.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej
w województwie podkarpackim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego. W tym celu na terenie Gminy Żyraków i Gminy Miasta Dębica wybudowany zostanie most przez rzekę Wisłokę wraz z niezbędną infrastrukturą prowadzący ruch w kierunku węzła autostrady A4 Dębica Zachód. Łącznik drogowy pomiędzy miastem Dębica, a węzłem autostrady A4 Dębica Zachód uzupełni braki w sieci drogowej, przełoży się na wzrost płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-         poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego do regionalnych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,

-         zwiększenie walorów użytkowych dróg lokalnych poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia kosztów transportu drogowego,

-         wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Dębickiego,

-         zwiększenie atrakcyjności Powiatu Dębickiego dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, a tym samym tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego tego obszaru,

-         poprawa bezpieczeństwa (redukcja wypadków),

-         poprawa warunków środowiskowych (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – mniejsza emisja spalin),

-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej,

-         poprawa dostępności istniejących podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Dębickiego,

-         rozwój miejsc pracy w gminie i powiecie,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

-         rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R;

-         budowę nowego mostu przez rzekę Wisłokę w nowej lokalizacji o parametrach:

 • most wieloprzęsłowy, monolityczny i prefabrykowany, przęsło nurtowe w postaci łuku
  z podwieszonym pomostem, przęsła dojazdowe jako belkowo płytowe, posadowienie obiektu pośrednie;
 • rozpiętość teoretyczna przęseł dojazdowychLt= 17,50+2x25,0m+17,5m=85,0m;
 • rozpiętość teoretyczna przęsła nurtowegoLt= 102,15m;
 • długość całkowita obiektuLD = 206,39m;
 • szerokość całkowita obiektuBC = 14,64m
 • klasa obciążenia ‘A’ wg PN-85/S10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia” tj. 50ton oraz obciążenie pojazdem STANAG 150;

-         budowę i rozbudowę dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1290R
w km 0+000,00 - 0+592,7 o parametrach:

 • klasa techniczna drogi: G;
 • szerokość jezdni: 7,0m (na granicach inwestycji dowiązanie szerokości jezdni do stanu istniejącego);
 • kategoria ruchu: KR4;
 • przekrój uliczny: na obiekcie i dojazdach;
 • przekrój pół uliczny na dojeździe;

-         przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi w tym rozbiórkę istniejącego ronda po południowej stronie rzeki Wisłoka w mieście Dębica i budowę ronda
w nowej lokalizacji;

-         rozbiórkę dojazdów do istniejącego mostu;

-         wykonanie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej o parametrach:

 • szerokość chodnika: 2,00m
 • szerokość ścieżki rowerowej: 2,0-2,20m

przebudowę lub budowę sieci uzbrojenia terenu w niezbędnym zakresie.

 

______________________________________________________________________________________________

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin Dębica” nr RPPK.05.01.00-18-0011/16.Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 17 października 2017 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 17 647 058,82 zł z czego dofinansowanie wynosi 14 790 899,96 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - październik 2018 rok.

Celem ogólnym projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej
w województwie podkarpackim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego. W tym celu na terenie Gminy Żyraków wybudowany zostanie łącznik do Węzła Zachodniego A4 Dębica – Zachód. Łącznik uzupełni braki w sieci drogowej, przełoży się na wzrost płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-         poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Dębickiego do regionalnych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,

-         zwiększenie walorów użytkowych dróg lokalnych poprzez redukcję czasu podróży oraz kosztów eksploatacji pojazdów prowadzące do obniżenia kosztów transportu drogowego,

-         wzrost mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Dębickiego,

-         zwiększenie atrakcyjności Powiatu Dębickiego dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, a tym samym tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego tego obszaru,

-         poprawa bezpieczeństwa (redukcja wypadków),

-         poprawa warunków środowiskowych (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – mniejsza emisja spalin),

-         umożliwienie aktywizacji gospodarczej,

-         poprawa dostępności istniejących podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu Dębickiego,

-         rozwój miejsc pracy w gminie i powiecie,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje

-         budowę nowego odcinka drogi długości ok. 1,80 km o parametrach technicznych jak dla drogi klasy G i konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR4, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz systemu odwodnienia drogi,

-         budowę skrzyżowań typu rondo w miejscach włączenia projektowanego łącznika do drogi powiatowej nr 1180R i węzła A4 Dębica-Zachód, oraz drogi powiatowej nr 1290R wraz korektą dojazdów do rond,

-         korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1180R (odcinek 0) do projektowanego ronda na długości ok. 990m (początek w km 3+440):

 • 830m od centrum ronda w kierunku Dębicy,
 • 160m od centrum ronda w kierunku Żyrakowa,

-         korekta dojazdu drogi prowadzącej do węzła autostradowego A4 Dębica-Zachód do projektowanego ronda na długości ok. 56m od centrum ronda,

-         korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1290R do projektowanego ronda na długości ok. 405m (początek w km 1+770,70):

 • 130m od centrum ronda w kierunku Dębicy,
 • 275m od centrum ronda w kierunku Straszęcina.

____________________________________________________________________________________

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego”nr RPPK.09.02.00-18-0045/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu: 663 103,13 PLN

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 628 103,13 PLN

Projekt skierowany jest do 6 szkół dla których Powiat Dębicki jest organem prowadzącym:

 1. Technikum w Zespole Szkół w Brzostku
 2. Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie
 3. Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy
 4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
 5. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
 6. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

Celem głównym projektu jest rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i rozwijania kompetencji informatycznych.

Zakres rzeczowy projektu to warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

 

____________________________________________________________________________________

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie:  6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 lipca 2016 r. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 1 149 077,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 794 077,59 zł - – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Dębickiego oraz wzrost kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę jakości kształcenia zawodowego w powiecie możliwą dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu.

Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje doposażenie 13 pracowni w 4 obiektach infrastruktury kształcenia zawodowego, tj. :

 1. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy - 1 pracownia: elektryczna i elektroniczna
 2. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy - 2 pracownie (pracownia grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu)
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego – 2 pracownie (pracownia systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa)
 4. Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - 8 pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty - spawalnia).

Łącznie w ramach zadania planowanych  do zakupu jest 168 sztuk/zestawów wyposażenia.

 

____________________________________________________________________________________

 

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.03-18-0067/16.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 8 sierpnia 2016 r.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 549 685,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 379 863,60 zł - poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Dębickim poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych na terenie powiatu.
Projekt służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu dębickiego oraz zapewnieniu mieszkańcom równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji.
Działania projektowe przyczynią się ponadto do poszerzenia wiedzy oraz wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, jak i pozwolą uczniom na rozwijanie kompetencji informatycznych.
Z kolei doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych umożliwi stworzenie w szkołach objętych zadaniem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu dębickiego.
Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

Przedmiotem projektu jest doposażenie 12 pracowni (w tym 5 sal komputerowych) znajdujących się w 3 obiektach infrastruktury edukacyjnej kształcenia ogólnego, tj. :

 1. III Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy - 8 pracowni (geograficzna, biologiczna, komputerowa, fizyczno-astronomiczna, 2 pracownie matematyczne oraz 2 pozostałe pracownie szkolne);
 2. I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – 2 pracownie informatyczne;
 3. Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 7 w Dębicy oraz Gimnazjum Specjalnym Nr 6 w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy - 2 pracownie komputerowe.


Łącznie w ramach zadania zakupionych zostanie 141 sztuk/zestawów wyposażenia.

 

____________________________________________________________________________________

 

W dniu 27 września 2016 r. Powiat Dębicki podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Dębicywspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu ogółem: 694 941,30 zł

Wartość dofinansowania: 451 088,98 zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

W ramach inwestycji podejmowane będą działania w obszarze e-administracji polegające na wytworzeniu nowych e-usług publicznych na co najmniej trzecim poziomie. Dzięki realizacji projektu wprowadzonych zostanie 18 e-usług świadczonych dla ludności przez Starostwo Powiatowe w Dębicy obejmujących procesy związane z: poradami on-line, wydawaniem dokumentów, administrowaniem oświatą, użytkowaniem nieruchomości, zmianą tytułu własności majątku Skarbu Państwa, rejestracją zwierząt oraz rejestracją sprzętu pływającego.

Zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmuje następujące prace: wdrożenie systemu e-usług, zakup sprzętu informatycznego oraz rozwijanie elektronicznego obiegu dokumentów.

Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy elektronicznej dla świadczenia e-usług dla mieszkańców powiatu dębickiego poprzez:

1) zakup i wdrożenie systemu 18 e-usług publicznych,

2) zakup, instalacja i konfiguracja sprzętowej infrastruktury informatycznej koniecznej do uruchomienia systemu oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych i gwarantujących osiągnięcie celów projektu i trwałość zaplanowanych w nim rozwiązań,

3) wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających uruchomienie systemu.

 

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju Powiatu Dębickiego poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt służyć będzie podniesieniu jakości i rozszerzeniu zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz rozwojowi e-usług na terenie Powiatu Dębickiego.

Cele szczegółowe przedmiotowej inwestycji to:

- zapewnienie mieszkańcom powiatu powszechnego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną,

- stworzenie systemu e-usług dostępnego dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym,

- a także zakup odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju narzędzi teleinformatycznych.

Głównym celem niniejszego projektu będzie poprawa warunków funkcjonowania instytucji państwowych i poprawa komunikacji administracji, przedsiębiorców i obywateli. Uruchomione zostaną ponadto funkcjonalne e-usługi w obszarze e-administracji, a także zwiększony zostanie poziom dojrzałości do trzeciego i czwartego stopnia.

Wyposażenie pracowników Starostwa w nowoczesny system wraz z zapleczem techniczny pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanych zadań, ułatwi dostęp do nowoczesnych technologii, poprawi jakość wykonywanych obowiązków.

Celem projektu jest również skrócenie czasu obsługi podmiotów w zakresie podstawowych obowiązków Starostwa. Poprzez możliwość korzystania z e-usług zwiększony zostanie ogólny poziom i efektywność działań Starostwa.

Celami szczegółowymi będą:

 • Uruchomienie nowych, bardziej funkcjonalnych e-usług w obszarze e-administracji;
 • Umożliwienie załatwienia spraw administracyjnych za pomocą e-usług, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na dokonanie czynności urzędowych;
 • Ułatwienie dostępu do spraw urzędowych będących w kompetencji Powiatu dla osób niepełnosprawnych;
 • Poprawa warunków funkcjonowania instytucji państwowych;
 • Uruchomienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 3, w ilości 9 usług;
 • Uruchomienie usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 4, w ilości 9 usług.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników:

a) produktu:

1. Liczba usług publicznych udostępniona on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: 9 szt.

2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 9 szt.

3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.

4.Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

b) rezultatu

1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 1500 szt.

 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2016 r.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 Powiat Dębicki w dniu 24 listopada 2016 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu: 1 290 963,62zł (85% wydatków kwalifikowanych)

 

Celem realizacji projektu jest głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.

 

Działania projektowe służą poprawie efektywności energetycznej poprzez zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku oraz dostosowanie konstrukcji do projektowanych zmian w zakresie instalacji wewnętrznych. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu i wzrostu komfortu użytkowania. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną w połączeniu z podniesieniem parametrów energetycznych modernizowanego budynku.

CZYTAJ INFORMACJĘ