Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wieloosobowe stanowisko ds. geologii

Włodzimierz Prus - geolog powiatowy

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 44

Wieloosobowe stanowisko ds. geologii realizuje zadania rządowe zlecone do realizacji samorządowi powiatowemu z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz realizuje zadania ustawowo przypisane Staroście wynikające z:  
1) ustawy prawo geologiczne i górnicze
2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,
3) ustawy prawo ochrony środowiska,
4) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zadania: 

• ustawa prawo geologiczne i górnicze zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi dotyczących:

1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h, 
5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować  ich  zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
7) przyjmowaniu zgłoszeń robót geologicznych związanych z pozyskiwaniem ciepła ziemi, 
8) podejmowaniu rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji,  
9) nadzorze dot. zmian zasobów złóż kopalin,  
10) kontroli i nadzorze nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.
11) ustalaniu opłaty eksploatacyjnej:
a) za wydobywanie kopalin w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej w ustawowym terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna.
b) podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w przypadku, gdy działalność wykonywana jest z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym

• ustawa planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:  
     
1) uzgadnianiu projektów decyzji organów gmin dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do:
a) udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
2) opiniowanie projektów rozwiązań przyjętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin,
3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w odniesieniu do: 
a) udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

• ustawa prawo ochrony środowiska: 
prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach: prowadzenie oraz aktualizowanie „Powiatowego rejestru osuwisk  i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi”, w skład którego wchodzą m.in.: 

1) mapy osuwisk  terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla wszystkich gmin powiatu dębickiego wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach rządowego programu pn. „System Osłony Przeciwosuwiskowej ”, 
2) karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych występujących w granicach powiatu dębickiego, które zostały ujawnione na w/wym. mapach,
3) klasyfikacja (rejestr) terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy mająca na celu prowadzenie obserwacji monitoringu ruchów masowych ziemi na terenie powiatu dębickiego (wszystkie gminy), 
4) rejestr obserwacji terenów zagrożonych ruchami osuwiskowymi i terenów, na których te ruchy występują (wytypowane obiekty użyteczności publicznej). 

• ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko :
udostępnianie informacji o środowisku, w tym w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach ustawy prawo geologiczne i górnicze.