Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia

Pracę stanowiska koordynuje:

Piotr Nowak

Tel. /fax 14 680 31 25 , tel. 14 680 31 70

zko@powiatdebicki.pl     a.falarz@powiatdebicki.p

Zadania :

Stanowisko ds. Obronnych

 1. koordynowanie pracy Wieloosobowego Stanowiska,
 2. prowadzenie pomieszczenia do przechowywania dokumentów niejawnych oraz wykonywanie zadań związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej,
 3. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 4. organizowanie i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawienia oraz do czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji w czasie wojny,
 5. przyjmowanie i rozpatrywanie roszczeń o odszkodowania za szkody powstałe
  w przedmiotach świadczeń rzeczowych oddanych do użytkowania Siłom Zbrojnym,
 6. organizowanie szkolenia z zakresu obronności państwa,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją, funkcjonowaniem i zakresem działania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Dębicy,
 8. zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli realizacji zadań obronnych w podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych powiatu,
 9. realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 10. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walk
  o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar  wojny i okresu powojennego,
 11. świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
  w drodze wyjątku emerytur i rent,
 12. analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw

 

Stanowisko  ds. Ochrony Ludności  i Zarządzania Kryzysowego:

 1. organizowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poprzez planowanie i rozwinięcie systemu łączności i kierowania akcjami ratowniczymi oraz ostrzegania i alarmowania ludności,
 2. opracowywanie powiatowego planu zarządzania  kryzysowego,
 3. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na terenie powiatu, współpraca
  z gminami i sąsiednimi powiatami w tym zakresie,
 4. zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, koordynowanie działań ratowniczych, ewakuowanie ludności z zagrożonych terenów,
 5. realizowanie programów wynikających z polityki państwa (województwa) w zakresie obrony cywilnej,
 6. opracowanie powiatowego planu obrony cywilnej,
 7. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
 8. organizowanie współpracy z właściwymi organami w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego,
 9. współdziałanie z właściwymi komórkami administracji samorządowej w zakresie tworzenia warunków do koordynowania działań ratowniczych na terenie powiatu,
 10. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury technicznej w zakresie wymogów obrony cywilnej,
 11. współpraca w zakresie ochrony ludności i niesienia pomocy humanitarnej ludności poszkodowanej z organizacjami pozarządowymi,
 12. organizowanie systemu łączności i alarmowania oraz współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej na terenie powiatu,
 13. wykonywanie innych zadań dotyczących postępowania w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń,
 14. koordynowanie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową powiatu, zwalczanie skutków powodzi oraz opracowywanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią.

 

Stanowisko  ds. Ochrony Zdrowia:

 1. opracowywanie materiałów związanych z tworzeniem, przekształceniem, likwidacją zakładów opieki zdrowotnej,
 2. wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa
  w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 3. prowadzenie spraw związanych z powołaniem odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu w przypadkach określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 4. organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
 5. obsługa administracyjno-biurowa Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej,
 6. obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 7. współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
 8. współpraca z organami Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w zakresie zwalczania patologii społecznej szczególnie wśród dzieci
  i młodzieży,
 9. aktualizacja danych, opiniowanie i współpraca przy realizacji wojewódzkiego planu działania Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie dotyczącym powiatu dębickiego,
 10. opracowanie rocznego planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz bieżący monitoring jego stosowania,
 11. realizacja zadań z zakresu Narodowego Programu Zdrowia,
 12. współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 13. współdziałanie, zebranie i opracowanie danych na potrzeby jednostek realizujących zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi,
 14. opracowywanie i publikacja informacji dla mieszkańców nt. obowiązujących aktów prawa i jego zmian, w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych, dostępności usług medycznych oraz profilaktyki i ochrony zdrowia,
 15. prowadzenie spraw związanych z przekazaniem zwłok szkołom wyższym do celów naukowych, jeżeli zwłoki te nie zostały pochowane przez osoby uprawnione,
 16. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ochrony zdrowia.

Karty usług