Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Architektury i Budownictwa

Plan budynku

Dyrektor: Dariusz Kazimierski

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Telefon: 14 680 31 33

 

Adres skrytki epuap: /7laj34h3v2/SkrytkaESP

Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą ePUAP: http://powiatdebicki.pl/samorzad/inne/elektroniczna-skrzynka-podawcza-starostwa

Wnioski w procesie budowlanym można składać również poprzez rządowy portal eBudownictwo – link poniżej:
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 

Zadania: 

 • zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie decyzji pozwolenia na budowę oraz  decyzji pozwolenia na rozbiórkę,
 • prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji pozwoleń na budowę oraz przekazywanie kopii tych rejestrów do Wojewody,
 • przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • uchylanie decyzji pozwolenia na budowę, bądź wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę podmiot,
 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów budowlanych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nie objętych wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego,
 • kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
 • przekazywanie organom nadzoru budowlanego, wydziałowi geodezji Starostwa Powiatowego oraz zainteresowanym samorządom lokalnym kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 • rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości lub do sąsiedniego budynku,
 • wydawanie postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali w trybie ustawy o własności lokali,
 • wydawanie zaświadczeń do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w trybie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
 • wydawanie dzienników budowy,
 • opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji inwestycji w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi zgodnie przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych z opinią Zarządu Powiatu w zakresie realizacji inwestycji dotyczących budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, z Wydziałem Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zarządem Dróg Powiatowych,
 • kontrolowanie terminowej rozbiórki obiektów zrealizowanych jako tymczasowe,
 • wydawanie opinii dla zarządców dróg publicznych wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIENNIKÓW BUDOWY:

Zgodnie z art. 47g ustawy prawo budowlane o wydanie dziennika budowy występuje inwestor do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 47c ustawy prawo budowlane dziennik budowy prowadzi się w postaci:
1) papierowej, z uwzględnieniem art. 47v, albo
2) elektronicznej.

Zgodnie z art. 47v ustawy prawo budowlane dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31 grudnia 2029 r.

Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym "systemem EDB". Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.

Wnioskując o dziennik budowy w postaci papierowej należy dołączyć własny egzemplarz dziennika budowy.

 

OPŁATA SKARBOWA:

Opłatę skarbową prosimy dokonywać na wskazane poniżej konto:
 
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Nr konta:  29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

 

 

DOKUMENTY:

KARTY USŁUG - DRUKI DO POBRANIA