Unia Europejska
Rozmiar tekstu: -+
Dla niepełnosprawnych Dla słabowidzących Wersja graficzna Język migowy

Powiat, w którym
chce się żyć!

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Ochrona środowiska

KONTAKT

email: wrl@powiatdebicki.pl

 

   Maciej Kozik - Dyrektor 146803163      pokój 210     ochrona środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
       
   Martyna Czuchra 146803120 pokój 231 zaświadczenia z UPUL, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
       
   Angelika Strzałka 146803120 pokój 231 ochrona przyrody, zezwolenia na usunięcie drzew, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
       
   Anna Madura 146803164 pokój 211 pozwolenia, zezwolenia wynikające z POŚ i ustawy o odpadach

 

Zgodnie z przepisami prawa Starosta Dębicki jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Starosta Dębicki prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Kliknij aby zobaczyć wykaz

 

ZADANIA:

 

 • nadzór nad spółkami wodnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i nakładanie obowiązku sporządzania przeglądów ekologicznych dla inwestycji emitujących zanieczyszczenia,
 • wydawanie decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza oraz nakładanie obowiązku prowadzenia badania poziomu stężeń tych substancji,
 • dokonywanie oceny warunków akustycznych na podstawie pomiarów poziomu hałasu i wydawanie decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu,
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz wydawanie zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów,
 • współdziałanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • realizacja przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w zakresie kompetencji Starosty,
 • zlecanie sporządzania planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • nadzór nad realizacją zadań gospodarczych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • nadzór nad gospodarką łowiecką,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody oraz wykonywanie zadań wynikających z ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • przygotowanie projektów uchwał dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami i innymi jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 • wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie lasu takiego charakteru w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • zatwierdzenie, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • ustanowienie, w drodze decyzji, trwałego zarządu zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • wydawanie zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń posiadaczom żywych zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji zatwierdzającej scalanie, wymianę lub podział gruntów,
 • przyjmowanie informacji o eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a wymaga zgłoszenia,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych, dla instalacji będących w kompetencji Starosty,
 • wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • wydawanie decyzji o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zajętych przez wody płynące.”

 

 

Zobacz także:

 

 Załatw sprawę przez ePUAP